Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

29. september 1896

Sykehusgaten

 

 

 

 

Ildløs udbrød i Formiddag Kl. ca. 9½ øverst i Elvegaden og næret af den stærke Vind udbredte Ilden sig snart til flere Huse.

Det antages, at Ilden opstod i Christian Hansens Udhus, der stødte lige op til Slagter Waldenstrøms Fjøsbygning. I disse Bygninger var det i ethvert Fald først Brand. Ilden udbredte sig imidlertid, da det blæste stærkt fra Sydvest, snart til Charistian Hansens Hovedbygning og til det ovenfor liggende Hus, der sagdes at tilhøre en Korporal Andersen i Fr.stad. Fra den faste Brandstation paa Bryggeriet var man strax paa Brandstedet, men da man vel havde udlagt Slangerne, viste det sig at man manglede Vand; der var saa rent for lidet Tryk, at man ikke fik Vandstraalen mere end halveis op, og først da man havde faaet affstængt Vandet længer nede i Byen fik man et nogenlunde Tryk. Inidlertid havde Ilden grebet ordentlig om sig og snart stod ogsaa Fanejunker N. Hansens Hus i lys Lue. Ilden kunde nu ikke komme længer den Vei, da Hansens Hus var det øverste. Man henvendte derfor hele sin Opmærksomhed paa at redde de over Gaden liggende og stærkt trueden Huse. Dat saa længe ud soom det ikke skulde lykkes at redde disse, men takket være de behjertede Mænd, der under den svære Hede og medens Flammerne slog om dem vovede at overtrække Husene med Segl, og derhos de kraftige Vandmasser fra Dampsprøiten, der nu endelig var kommet i Arbeide, - lykkedes det dog tilsidst.

Tre Huse brændte omtrent helt ned, hvorhos Slagter Veldenstrøms Fjøs og Udhusbygning strøg med. Dog lykkedes det i sidste Øieblik at faa ud de i Fjøset værende Dyr. Endel af de omliggende Huse led noget af Heden ligesom endel Indbo gik tabt. af dette sidste var en del uassureret og Eierne beklagede bittert at de havde forsømt en simpel Forsigtighedsregel,

 

Igaar Formiddag henimod Kl. 10 signaleredes Ildløs i Sygehusgaden. Da Brandmandskaberne kom tilstede, havde Ilden allerede grebet temmelig stærkt om sig i en Række af Træhuse, der gav den ypperlig Næring. Det blæste ogsaa temmelig stærkt fra Sydvest, hvorfor Husrækken paa den anden Side af den ikke meget brede Gade stærkt truedes. Mandskaberne arbeidede imidlertid som Helte med at faa de mest truede Huse Overtrukket med Seil, hvilket Arbeide trods den forfærdelige Hede hurtig lykkedes dem, men deres Anstrengelser vilde ganske sikkert vist sig aldeles spildet, hvis ikke Dampsprøiten, der imidlertid var indtrukket, just da det kneb som vært kunde ydet dem sin prægtige Assistance. To Slanger fra denne bidrog i kort Tid til at fjerne enhver Fare for Gjenboerne, og Kl. 11 - altsaa omtrent 1 Times Tid efter Ildens Udbrud, var den fuldstændig overmandet.

De brændte Gaard ere følgende;

L. No 291 Udhusbygn. tilh. Waldenstrøm taxeret for Kr. 480

L. No 293 Gaard tilh. Martin Andersen, Kristiania, taxeeret for kr. 3,280

L. No 296 Gaard tilh. Fanejunker Hansen taxeret for Kr. 3,730

L. No 297 Gaard tilh. Korpstambur Andersen, Fr.stad, taxeret for 1,440

Stærkt ramponerede er Slagter Waldenstrøms Gaard samt 2 paa Gadens Modsatte Side beliggende Gaard, hvoraf især Sømand Carl Olsens synes at have lidt meget. I sidstnævnte Gaard boede en fattig Familie, den eneste, der ved denne Anledning viser sig ikka at have assureret og som derfor er at beklage.

Trods at Ilden spredte sig temmelig hurtig, havde det dog lykkedes at redde ud en Del Indbo fra de brændte Hus. En Nabo af Slagter Waldenstrøm, ved eller i hvis Udhus Ilden skal være opstaaet - andre mene, at Ilden begyndte i Hr. Martin Andersens Udhus, hvilket støder umiddelbart ind til Waldenstrøms - sprang ind og fik ud en Oxe og en Gris: nogle Minutter senere disse Dyr vilde været indebrændte. Hr. Waldenstrøm havde tillige et Parti Huder og Skind forvarede her, men dette blev ikke reddet.

Forhør optages idag, og skal vi senere meddele Udfaldet af dette.

- Igaar Eftermiddag Kl. 6 gik der igjen Brandskud, men Ilden var denne Gang udenfor Byen, efter et Forlydende paa Østgaard i Berg, efter et andet kun en Braatebrand paa Billebakken i Nærheden af Refne.

 

 

 

 

Fredrikshald 20te September 1886.

Brand. Igaar Form. lidt før Kl. 10 signaleredes Brand øverst opp i Sygehusgaden. Det blæste temmelig stærkt fra Sydvest, og da Brandmandskaberne, der hurtig indfandt sig, havde faaet udlagt Slanger, havde Ilden allerede forplantet sig til flere til hindanden stødende Smaahuse. Ilden, der først bemægtigede sig Martin Andersens Udhus og den lige ved Siden af liggende Udhusbygning, tilhørende Slagter Waldenstrøm, udbredte sig til Andersens Hovedbygning og derfra til et ovenfor liggende Hus, tilhørende Korpstambur Andersen i Fredrikstad. Fanejunker Hansens Hus, der var det øverste i Gaden, antændtes ogsaa, og det viste sig snart, at baade det og de andre antændte Huse ikke stod til at redde. Man maatte nu rette alle sine Bestræbelser paa at kunne redde de Huse, der ligger tvers over den her temmelig trange Gade. Det saa næsten ud til ar være en Umulighed. Heden var overvældende, og i det ene Hus havde det allerede begyndt at brænde paa Loftet. Men Mandskaberne arbeidede tappert midt mellem Flamemerne, og det lykkedes at overtrække Husene med Seil. Dampsprøiten, der andkom, da det saa som værst ud og strax var i fuld Virksomhed, arbeidede fortræffeligt og dens to Slanger sendte slige Vandstraaler ned over de truede Huse, at inden kort Tid al Fare for disse var over. Ilden maatte lade sig nøie med de før nævnte Bygninger, der brændte helt ned.

Foruden de tvers over Gaden liggende to Huse, der selvfølgelig led betydeligt, er ogsaa Slagter Waldenstrøms Gaard adskillig ramponeret. Paa Grund af den stærke Vind udbredte Ilden sig med stor Fart, men alligevel lykkedes det at redde en Del Indbo. En Okse og en Gris reddedes i yderste Øieblig ud af Martin Andersens Udhuse. Et Parti Huder og Skind, tilhørende Slagter Waldenstrøm, strøg med.

De brændte Gaarde er:

L. No 219 Waldenstrøms Udhusbygning taxeret for Kr. 480

L. No 293 Martin Andersens Gaard taxeret for Kr 3 280

L. No 296 Fanejunker Hansens Gaard taxeret for Kr. 3 730

L. No 297 Korpstambur Andersens Gaard taxeret for Kr. 1 440

Idag har været afholdt Brandforhør. Dette fortsættes imorgen og er det saaledes endnu ikke tilfulde oplyst, hvor Ilden først opstod. De fleste afhørte Vidner have erklæret, at Ilden først observeredes i en trang Aabning mellem Andersens og Waldenstrøms Udhuse. Der har ogsaa været femsat den Formodning, at Ilden skyldes Gnister fra Lokomotivet. Dette har dog liden Sandsynlighed for sig.

(L. No 219 Må være feil løpenummer. Bør være 291 som er Sykehusgata 15

L. No 293 Sykehusgata 17

L. No 296 Sykehusgata 19

L. No 297 Var før en egen eiendom, men er i dag slått sammen med Sykehusgata 19)

 

De i Anledning Branden i Elvegaden optagne Forhør er nu afsluttede, uden at det herunder er bleven opklaret, hvorledes Ilden er opkommet. Ialt har 18 Deponenter afgivet sin Forklaring; for de flestes Vedkommende gaar denne ud paa den Formodning, at Ilden er begyndt i en smal Aabning melle de først afbændte Udhuse; disse var som bekjendt beliggende mellem Waldenstrøms og Chr. Hansens (M. Andersens) Gaarde. Denne Aabning er forklaret at have været ca. 1/2 Al. paa det bredeste meden den var smalere indover. En Deponent, en Dame, var den første, som opdagede Ilden. Hun spaserede forbi, blev opmærksom paa en tæt Røg og hørte en mistænkelig Knitren, hvorfor hun skyndsomt vaslede Faren inde hos Waldenstrøms. Denne Deponent troede at have bemærket, at Ilden kom fra W.`s Udhus, paa den Side, der støder nærmest til W.`s Port. 3die Deponent antager det ikke usandsynligt, med den Retning, Vinden denne Dag havde, at en Gnist fra et Lokomotiv kan have forvolldt Ilden, især hvis Lemmen til W.`s Høloft har staaet aaben. Det blev oplyst, at der ikke havde været nogen, der havde havt Pibe eller lign. med sig, inde i de ovennævnte Skure. Retten, der senere befarede Stedet, forfandt den føranævnte Aabning mellem Skurene, og bemærkede, at Afstanden mellem denne og Jernbanelinien udgjør ca. 15 Meter.

 

Brandforhøret er nu afsluttet uden at det er blevet tilstrækkelligt opklaret, hvorledes Ilden opstod. De fleste af de 18 afhørte Deponenter formodede, at Ilde maatte være begyndt i den smale Aabning mellem Andersens og Waldenstrøms Udhuse, der først nedbrændte. Det blev under Forhøret oplyst, at ingen den Dag havde været inde i disse Udhuse med Pibe eller lignende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.02.2024 23:12